فهرست بستن

پرستار سالمند در خانه

چالش های جدید و تغییراتی که با سالمندی همراه است، پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، یک نسل، یک دوست و حتی خودمان، نیاز به انعطاف پذیری، باز بودن به تغییر و پذیرش یک شیوه جدید زندگی دارند.

به جای تمرکز بر منفی هایی که ممکن است با سال های سال ما و مراقبت بلند مدت (هر گونه کاهش سلامتی، تحرک فیزیکی، توانایی شناختی و انزوای اجتماعی) متمرکز شویم، باید رفتارهای غیرواقعی خود را نسبت به تغییرات طبیعی اعمال کنیم.

مراقبت از سالمندان در خانه،مرکز خدمات سانا

مراقبت از سالمندان ، مسئله رایج برای افراد مسن است. شما ممکن است آرزو اغلب شنیده را به اشتراک بگذارید: “من می خواهم در منزل خود باقی بمانم!” خبر خوب این است که با کمک درست، شما ممکن است بتوانید این کار را انجام دهید. اقامت در خانه خود سالمند در سنین پیری آرزوی هر سالمند می باشد. که این رویا برای آنها ترس و اضطراب به همراه می آورد. 

اگر این عزیزان  سالمندمان را دوست داریم باید آرزویشان را برآورده کنیم . به جای آنکه سالمندانمان را در دوره ناتوانی به خانه سالمندان بفرستیم و امید زندگی کردن را ازشان صلب کنیم، بیایید به آن ها امید زندگی را هدیه دهیم.