فهرست بستن

بهداشت سالمند

پديده ی سالمندي يكي از مسائل عمده جمعيتي،اجتماعي، اقتصادي و پزشكي است كه امروزه در جهان صنعتي شكل گرفته و به تدريج در جهان سوم نيز درحال تكوين است.جمعيت شناسان آغاز دوران پيري و دوران سالخوردگي را سنين 60 تا 65 سال محسوب ميكنند.سالمندان در این دوره از سن نیاز به کمک در بهداشت خود دارند.

بهداشت سالمند